I disse tider vil det, på tross av hjelpetiltak fra det offentlige, være mange bedrifter som får likviditetsmessige utfordringer. Dette kan skyldes reduserte inntekter i kombinasjon med konstante faste utgifter, redusert inntektsmulighet grunnet sykdom hos ansatte og/eller ledelse, uteblitt betaling fra skyldnere, forsinkelse i oppgjørsforhandlinger, eller andre forhold.

 

Ved likviditetsproblemer anbefales følgende prioriteringer:

  1. Ansatte må alltid ha sin løpende lønn, og dette, inkludert skattetrekk, må alltid prioriteres. I motsatt fall vil de kunne drive inn kravet gjennom å fremme krav om konkurs, og advokatbistand i denne forbindelse vil måtte dekkes av bedriften, alternativt av NAV Lønnsgaranti om bedriften går over ende og ikke har midler til å betale prioriterte kreditorer.
  1. Sørg for å ha skattetrekkskonto i orden. Skatt som trekkes av lønn til de ansatte skal alltid settes inn på separat konto, og innskudd på denne er skattekreditorenes eiendom.

  2. Krav mot det offentlige må alltid være gjort opp i tide. Dette gjelder skattetrekk, forskuddsskatt og merverdiavgift. Skatteetaten vil normalt ikke akseptere utsatt betaling, og heller ikke at denne blir delt opp, uten å ha betryggende sikkerhet for fullstendig oppgjør. Når det nå varsles utsettelse av forfall kan man forholde seg til det, men sørg for å ha likviditet til å dekke slike krav ved forfall.

  3. For andre krav, fra leverandører o.a., anbefales det å gå tidlig i dialog med kreditorene om man ser at de ikke får oppgjør til tiden. De fleste krav som ikke er nevnt over vil være uprioritert ved en eventuell konkurs, noe som gjør at denne gruppen kreditorer vil dele din interesse i å unngå konkurs. Ut over oppgjør av løpende ytelser som er kritiske for fortsatt drift i firmaet (og som ellers vil bli stoppet) bør det alltid være mulig å gå i dialog med kreditorer for å finne ordninger som sikrer dekning og fortsatt drift og kundeforhold, også om det innebærer at kreditorer må si fra seg deler av et ellers rettmessig krav. Om du vil prøve å finne slike løsninger er det viktig at kreditorene i størst mulig grad blir likebehandlet.

  4. Gir du pant/sikkerhet for eldre gjeld i tiden før en eventuell konkurs vil dette normalt bli omstøtt. Det samme om du prioriterer bestemte uprioriterte kreditorer (herunder dine egne krav mot selskapet) i tiden rett før konkursen. En slik ekstraordinær betaling kan også utgjøre en straffbar kreditorbegunstigelse. Prioritering av bestemte kreditorer bør derfor bare gjøres når dette er begrunnet i løpende drift.

  5. Vi anbefaler særlig at du tenker deg godt om før du stiller personlig garanti for krav mot ditt AS, særlig i en situasjon hvor dette fremstår nødvendig for å sikre selskapet tilstrekkelig likviditet og få mulighet til å fortsette driften. I en konkurssituasjon vil disse pengene normalt alltid være tapt, og da kan det være mer hensiktsmessig å anvende egne midler på annen måte.

Om ditt firma er i en situasjon der likviditetsproblemene i betydelig grad vanskeliggjør rettidig oppgjør, om man ikke får oppgjør fra en skyldner, eller er i tvil om man skal akseptere en foreslått oppgjørsløsning fra en skyldner, har vi kompetanse til å kunne vurdere saken og evt. yte bistand i denne forbindelse.

 

Om oss:

Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS har lang erfaring med å bistå både næringsliv og privatpersoner innenfor forretningsjuridiske problemstillinger – ta kontakt om du har spørsmål eller behov for bistand.

Kontakt oss på 578 33 900 eller post@fylkesadvokat.no (se ellers www.fylkesadvokat.no). Våre kontor i Førde og Florø vil være stengt for besøkende/klienter i en periode fremover, i første omgang frem til fredag 27.mars 2020. Mer informasjon om løpende status for vår aktivitet finner du på vår facebook-side.  

 

Skrevet av: Odd Bovim, advokat/partner

Mars, 2020