Norge, og verden, står i en situasjon vi ikke har vært vitne til i moderne tid.

Veldig mye stopper opp, også i næringslivet. Og det har skjedd fort! For enkelte bedrifter har dette medført en bråbrems i inntektsgrunnlaget, og da er et umiddelbart grep å redusere kostnadene.

I den sammenheng er permitteringer et nødvendig onde for mange. Ved permittering løses arbeidstaker midlertidig fra sin arbeidsplikt, samtidig som arbeidsgiver løses midlertidig fra sin lønnsplikt. Alternativet til permittering er imidlertid oppsigelse – så når en bedrift velger å permittere er det nettopp fordi denne tenker at det er snakk om en midlertidig situasjon. Ved å iverksette slike tiltak forsøker man å styre bedriften gjennom stormen, slik at ansatte har et sted å gå tilbake til etter at krisen er over.

Formålet med dette skrivet er å gi en noe overordnet beskrivelse av partenes rettigheter og forpliktelser ved permitteringer.

 

For arbeidsgiver:

Det rettslige utgangspunkt:

Ordningen med permittering er i liten grad basert på lovbestemmelser, med unntak av det som følger av permitteringslønnsloven.

Varsling:

I en normalsituasjon er utgangspunktet i hovedavtalen mellom LO og NHO at det skal gis et 14 dagers forutgående varsel om permittering. Det følger videre at ved naturkatastrofer så vil denne varslingsfristen være redusert til 2 dager. Det er det sistnevnte som er aktuelt i disse tider, med mindre annet er regulert i avtale mellom partene.

NAV skal samtidig varsles om at bedriften har gitt de ansatte permitteringsvarsel dersom det er snakk om å permittere 10 arbeidstakere eller flere.

Vilkår for permittering:

Som ved oppsigelse er det krav om at bedriften har en saklig grunn til å permittere. Omfattende bortfall av oppdrag og inntekter er et saklig grunnlag.

Dersom ikke arbeidsgiver skal permittere samtlige ansatte, må han først angi en krets av hvilke ansatte som berøres. Dernest må arbeidsgiver oppstille hvilke utvelgelseskriterier som skal gjelde i forhold til hvem som permitteres.

Det er ikke nedfelt noen lovbestemt plikt til å gjennomføre drøftelsesmøte med den/de ansatte som er vurdert permittert. Det kan likevel følge av tariffavtaler. For bedrifter som ikke er bundet av slike avtaler, er det altså ikke noen slik plikt – selv om en dialog med de ansatte i forkant av permittering uansett er å anbefale.

Arbeidsgiverperiode:

Som nevnt ovenfor har lovgiver etablert en lov som gjelder lønnsplikt ved permitteringer (permitteringslønnsloven). Lovens hovedregel om lønnsplikt følger av § 3, hvor det kommer frem at arbeidsgiver har ansvar for å betale lønn de første 15 dagene (arbeidsgiverperioden) under permitteringen. Som en følge av corona-utbruddet har myndighetene imidlertid vedtatt flere tiltak, der ett av disse er at arbeidsgiverperioden er redusert til 2 dager.

Permitteringens varighet

Arbeidsgivers fritak for lønnsplikt ved permitteringer gjelder for inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder.

 

For arbeidstaker:

Grunnlaget for permitteringen:

For at arbeidsgiver skal kunne permittere, så må det være nødvendig. Det må også være snakk om en situasjon som fremstår som midlertidig – i motsatt fall må arbeidsgiver gå veien om ordinær oppsigelse.

Dersom ikke alle blir permittert:

Dersom ikke alle i bedriften blir permittert, så bør ansatte se til at prosessen rundt krets av berørte og utvelgelseskriterier er riktig.

Lønnsnivå under permitteringen:

I arbeidsgiverperioden har du rett på normal lønn. Som nevnt ovenfor er denne perioden per 15.3.2020 satt til to dager. Etter utløpet av arbeidsgiverperioden vil ikke arbeidsgiver ha plikt til å betale lønn, og du som ansatt vil da ha krav på dagpenger fra NAV, jf. folketrygdloven § 4-7.

Du kan få opptil 62,4 prosent av inntektene du hadde siste 12 eller 36 avsluttede kalendermånedene før du søkte dagpenger. Du kan maksimalt få 7 190 kroner per uke før skatt, ifølge www.nav.no (der finnes også en kalkulator som beregner dine dagpenger).

(dette informasjonsskrivet er utarbeidet søndag 15.mars 2020 – og vi gjør oppmerksom på at myndighetene i denne tiden fortløpende justerer sine tiltak hvilket kan endre på de rettigheter og plikter som er nevnt ovenfor)

 

Om oss:

 

Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS har lang erfaring med å bistå både næringsliv og privatpersoner innenfor arbeidsrelaterte problemstillinger – ta kontakt om du har spørsmål eller behov for bistand.

Kontakt oss på 578 33 900 eller post@fylkesadvokat.no (se ellers www.fylkesadvokat.no). Våre kontor i Førde og Florø vil være stengt for besøkende/klienter i en periode fremover, i første omgang frem til fredag 27.mars 2020. Mer informasjon om løpende status for vår aktivitet finner du på vår facebook-side.

 

Skrevet av: Erik Slotterøy, advokat/partner

15.mars 2020