Timepriser og vilkår

Vårt honorar baserer seg normalt på timepris og timeforbruk. Timepris vil variere alt etter sakstype, kunde og advokatens erfaring med saksfeltet.

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser for de forskjellige stillingskategorier:
Advokatfullmektig: kr 1.400,- til 1.700,- per time (1.750,- til 2.125,- inkl mva)
Advokat: kr 1.600,- til 2.200,- per time (2.000,- til 2.750,- inkl mva)

Last ned «Standard oppdragsbekreftelse».

Etter tjenesteloven § 20 er tjenesteytere pliktig å gi tjenestemottakere fastsatt informasjon uten særskilt forespørsel, og Advokatforeningen har anbefalt sine medlemmer å opplyse om følgende:

  1. Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
  2. Yrkestittelen innenfor vår bransje er advokat og tittelen er gitt i Norge. Samtlige av firmaets advokater har medlemskap i Advokatforeningen.
  3. Advokater har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. Vår sikkerhetsstillelse er tegnet gjennom Advokatforeningens samarbeidspart.
  4. Det er etablert klageordningen for advokattjenester – disiplinærordningen –. Les mer om dette i pkt 6 inntatt i vår «Standard oppdragsbekreftelse».
Fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr at staten dekker utgiftene du har til egen advokat.

Fri rettshjelp – sivile saker

Innenfor en del saksområder, for eksempel visse barnevernsaker og for voldsofre har man krav på fri rettshjelp uavhengig av egen økonomi. Her betales heller ingen egenandel. Innenfor andre saksområder, typisk familiesaker om økonomisk oppgjør, spørsmål om fast bosted eller samvær for barn eller saker om oppsigelse i arbeidsforhold eller husleieforhold, kan man ha krav på fri rettshjelp etter behovsprøving. Kravet er da at man som enslig har en brutto årsinntekt under kr 246 000 (kr 369 000 for samboere/ektefeller). Man må heller ikke ha en netto formue over kr 100 000. (Utenom egen bolig). I frie rettshjelpsaker for domstolene (fri sakførsel) kan det i gitte tilfeller også kompenseres fra inntekts- og formuesgrensene.

I saker hvor rettshjelpsordningen medfører egenandel, innkreves denne av advokaten. Størrelsen på egenandelen er kr 890 for saker som ikke er brakt inn for retten og inntil kr 4 450 for saker som er brakt inn for retten. Har man brutto årsinntekt under kr 100 000 skal man ikke betale egenandel i noen fri rettshjelpsaker.

Fri rettshjelp – straffesaker

Er du siktet i en straffesak har du rett til å la deg bistå av forsvarer under avhør. I noen tilfeller vil det offentlige dekke utgiftene til advokat.
Er du tiltalt i en straffesak er hovedregelen at du har krav på å få oppnevnt en forsvarer som bistår deg på statens bekostning.

Rettshjelp til fornærmede i straffesaker har vært et prioritert område de senere år. Dette innebærer at rettshjelpsdekningen er god i forbindelse med juridisk bistand tilknyttet vurdering av og eventuelt konkret anmeldelse, vurdering av erstatningskrav mot skadevolder og søknad om voldsoffererstatning fra staten. I alvorlige saker kan du som fornærmet ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat som bistår deg før, under og etter en rettssak mot skadevolder. Da er det staten som betaler bistandsadvokaten.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om fri rettshjelpordningen. I forbindelse med etablering av oppdrag søker vi alltid tidlig avklaring av hvorvidt din sakstype kan kvalifisere under fri rettshjelp.

Rettshjelpforsikring

De fleste villa- og innboforsikringer inkluderer en rettshjelpforsikring. Det samme gjelder landbruksforsikring. Disse dekker advokatutgifter for rettstvister innenfor visse saksfelt. Rettshjelpsdekning er her uavhengig av inntekt/formue.

Ved tvister knyttet til fast eiendom, bil, båt og personskade etter trafikkuhell er egne utgifter til juridisk bistand som regel dekket over forsikringen. Forsikringsvilkårene har gjerne en begrensning opp til en viss sum. De fleste forsikringsselskaper har krav om at advokaten skal kreve inn egenandelen som er en grunnandel og en prosentdel av de totale utgifter til egen advokat. Jordskiftesaker, saker om tvist mellom kjøper og selger av fast eiendom, håndtverkertvister eller nabotvister er andre saksfelt hvor man typisk kan ha forsikringsdekning for rettshjelp.

Som fagorganisert kan du ha forsikringsdekning gjennom ditt medlemskap. Denne kan typisk dekke tvister tilknyttet lønns- og arbeidsvilkår.

Forvaltningssaker

Dersom man vinner frem i forvaltningsklagesaker mot for eksempel NAV i en trygdesak, har man en egen bestemmelse i forvaltningsloven § 36 som innebærer at man som hovedregel har krav på at det offentlige dekker nødvendige advokatkostnader. (Visse forvaltningsklagesaker kan også kvalifisere for fri rettshjelp. Da vil man kunne ha krav på fri rettshjelp uavhengig av klagesakens resultat).