Mange, både private og næringsdrivende, hadde i forkant av corona-utbruddet inngått ulike kontrakter hvor man har forpliktet seg til kjøp, salg, betaling, levering mv.

Et svært aktuelt spørsmål er hvorvidt den pandemien vi står midt oppe i kan gi rett til å kansellere eller justere slike kontraktsforpliktelser.

Forbrukerkjøp

I avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere (forbrukerkjøp) vil situasjonen i stor grad være at avtaleforholdet i tillegg til avtalen er regulert av lover som fungerer som ufravikelig bakgrunnsrett – med ‘ufravikelig’ forstås at man ikke kan inngå avtaler med dårligere vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven. Disse lovene inneholder også normalt bestemmelser som regulerer partenes mulighet til å fratre eller regulere forpliktelser pga. uforutsette forhold. Noe generelt kan det fremheves at det er snakk om en relativt høy terskel.

Næringskjøp – med ‘force majure’-klausul

Mellom næringsdrivende (næringskjøp) er det imidlertid langt større avtalefrihet. Slike avtaler er derfor normalt mye mer omfattende enn hva man ser i forbrukerkjøp. I slike avtaler finner man derfor gjerne også bestemmelser om partenes adgang til å kreve avtalen revidert eller kansellert som følge av uforutsette omstendigheter som man ikke hadde forutsetning for å ta høyde for da forpliktelsen ble etablert. Det er videre en forutsetning at partene på avtaletidspunktet ikke kunne forutse hendelsen, samt at man ikke med rimelighet kan overvinne den. Slike omstendigheter omtales som force majure.

Ikke enhver hindring vil kunne karakteriseres som force majure. Det må være snakk om en helt ekstraordinær omstendighet, og dette må være en omstendighet som parten ikke har hatt kontroll over. Det kan være både menneskeskapte (krig, streik, opprør mv.) eller naturkatastrofer (jordskjelv, pandemier mv)

Som for forbrukerkjøp vil også slike næringsavtaler gi mulighet for bortfall eller revidering av avtalen ut fra en tolkning av denne.

Næringskjøp – uten ‘force majure’-klausul

Men hva er situasjonen ved næringskjøp hvor avtalen ikke sier noe om hva som skal skje ved slike ekstraordinære omstendigheter? Her er utgangspunktet at hverken lov eller avtale gir partene en slik rett.

Gjennom eldre rettspraksis er det utformet mer alminnelige/generelle regler om force majure som kan komme til anvendelse selv om dette ikke spesifikt er regulert i avtalen mellom de næringsdrivende parter. Dette omtales gjerne som ulovfestet rett.

En grunnleggende forutsetning for at en slik ulovfestet rett skal komme til anvendelse, er at det er oppstått en ekstraordinær hendelse. Videre er det en klart forutsatt at en slik hendelse har påvirket partens mulighet til å oppfylle sin forpliktelse. Dersom selgers tilgang på varer har stoppet opp, fritar dette ikke leverandør fra sin leveringsforpliktelse dersom han har varer på lager eller kan skaffe dette fra annet hold.

Normalt vil den som er forpliktet til å levere en realytelse (gjenstand, bygg mv) stå nærmest til å kunne vise til force majure. Den som gjennom avtalen har påtatt seg en betalingsforpliktelse har på den annen side en meget begrenset adgang til å bli fritatt sin forpliktelse på et slikt grunnlag. Bortfall av likviditet kan naturligvis medføre at kjøper ikke har midler å betale med, men dette må fortrinnsvis søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene – betalingsutsettelse, dekningssalg mv. I verste fall vil en slik situasjon kunne medføre konkurs.

Generelt

Vi oppfordrer alle avtaleparter, det være seg i forbrukerkjøp og i næringskjøp, å ha en god dialog fremover og vise fleksibilitet overfor den andre part. Vi er alle best tjent med at flest mulig kommer seg gjennom denne perioden – vi skal handle sammen i fremtiden også.

 

Om oss:

Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS har lang erfaring med å bistå både næringsliv og privatpersoner innenfor forretningsjuridiske problemstillinger – ta kontakt om du har spørsmål eller behov for bistand.

 

Kontakt oss på 578 33 900 eller post@fylkesadvokat.no (se ellers www.fylkesadvokat.no). Våre kontor i Førde og Florø vil være stengt for besøkende/klienter i en periode fremover, i første omgang frem til fredag 27.mars 2020. Mer informasjon om løpende status for vår aktivitet finner du på vår facebook-side

 

 

 

Skrevet av: Erik Slotterøy, advokat/partner

17. mars, 2020